OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.dekorace-lucie.mimishop.cz.

Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

 

Kontaktní údaje:

Název: Ing. Lucie Jelínková

Sídlo: Polní 130, 251 64 Mnichovice

IČ: 74360540

Telefon: +420 773 265 718

Email: inf@dekorace-lucie.cz

Provozní doba: e-shop nonstop

 

Prodávající se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany kupujícího reagovat neprodleně, nejpozději ve lhůtě dvou pracovních dnů.

 

NEPŘIJÍMÁME PLATBY V HOTOVOSTI ANI PLATBY KARTOU.

NÁŠ E-SHOP NEPODLÉHÁ EET.

 

JAK NAKUPOVAT

Vybrané zboží vložíte do košíku kliknutím na symbol nákupního košíku v detailu každé položky.

  • Dále můžete pokračovat ve výběru.
  • Po ukončení výběru klikněte na Nákupní košík. Košík můžete buď vysypat, nebo přejít k pokladně.
  • Zvolte způsob platby a potvrďte objednávku tlačítkem Odeslat objednávku.

Na e-mailovou adresu, kterou jste zadali, Vám přijde potvrzovací zpráva (automatická kopie objednávky).

V případě platby na účet  vyčkejte na zaslání podkladů pro platbu s uvedeným VS.

V případě dobírky budete informováni o zpracování objednávky a termínu odeslání.

Pokud není platba na účet uhrazena do 5 pracovních dní od objednání, je považována za stornovanou !!!

 

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Našim zákazníkům nabízíme dva nejrozšířenější způsoby úhrady zboží:

1. Zboží může být zasláno na dobírku (je zaplaceno až při převzetí zásilky).

2. Zboží je možné platit převodem na účet provozovatele předem.

Výhodou platby předem je nižší platba za dopravné.

 

Veškeré ceny uvedené v našem ceníku jsou smluvní a konečné - provozovatel obchodu není plátcem DPH.

 

OBECNÁ USTANOVENÍ

Právní vztahy založené uzavřením smlouvy o koupi věci nabízené na serveru www.dekorace-lucie.mimishop.cz.  se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku. Tímto prostředkem v případě našeho virtuálního obchodu je především elektronická pošta.

Smlouva o koupi věci nabízené v našem virtuálním obchodě je uzavřena okamžikem obdržení kupujícím řádně vyplněné objednávky a následným potvrzením objednávky prodávajícího. Kupující podáním objednávky stvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.

 

Po obdržení řádně vyplněné objednávky prodávající potvrdí kupujícímu do 24 hodin formou elektronické pošty nebo telefonicky na uvedený kontakt, že byla objednávka přijata.

 

Objednávku lze stornovat do 2 hodin od objednání!! Kupující může svou objednávku vzít zpět (stornovat) nejpozději do dvou hodin po učinění objednávky e-mailem na adresu info@dekorace-lucie.cz, v předmětu emailu musí být uvedeno slovo STORNO.

Pokud kupující již za objednané zboží zaplatil a objednávku ve lhůtě 2 hodin řádně stornoval, bude mu zaplacená kupní cena vrácena - odeslána do 3 pracovních dnů zpět, a to poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem (dle přání zákazníka). Pokud kupující stornuje objednávku později, než ve shora uvedené lhůtě 2 hodin, bude prodávající akceptovat takové storno pouze po předchozí dohodě s kupujícím a k akceptaci se předem nezavazuje.

 Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři.

 Odesláním objednávky vybraného zboží kupující potvrzuje závaznost jeho objednávky a souhlasí s nákupním řádem internetového obchodu.

 Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, že objednané zboží se již nevyrábí a dále z jiných důvodů. V těchto případech bude kupující neprodleně ze strany prodávajícího kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka neprodleně převedena zpět na jeho účet nebo adresu.

 

DODÁNÍ ZBOŽÍ

Zboží je dodáváno prostřednictvím České pošty jako Balík do ruky a to do místa, které kupující uvede ve své objednávce (platí pro celou ČR).

Zboží, které je skladem, odesíláme do 3 pracovních dnů nebo po připsání částky na účet.

O odeslání zboží je kupující informován formou e-mailu.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, že objednané zboží se již nevyrábí nebo není v danou dobu dostupné. V těchto případech bude kupující neprodleně ze strany prodávajícího kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již poukázal částku za zboží na účet prodávajícího, bude mu vrácena zpět.

 

POVINNOSTI NAKUPUJÍCÍHO

Kupující nebo příjemce zboží má povinnost okamžitě při převzetí zboží překontrolovat neporušenost obalu, a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození.

V případě poškození zásilky je kupující povinen následně zkontrolovat obsah zásilky a zjistit, zda zboží uvnitř zásilky není dopravou poškozeno.


O poškození je kupující povinen neprodleně nejdéle však do 2 dnů informovat dopravce i prodávajícího e-mailem info@dekorace-lucie.cz. Na pozdější reklamace, způsobené přepravou, nelze brát zřetel.

 Náhradu škody za poškozený balík vyplácí Česká pošta pouze příjemci, který reklamuje škodu při jejím převzetí. Pokud není obal balíku zjevně poškozený, ale obsah ano, je možno v takových případech reklamovat nejpozději následující den po dni dodání. Reklamaci uplatňuje VŽDY!!! příjemce, jakákoliv aktivita ze strany odesílatele není bohužel možná.

 Kupující by měl ve svém vlastním zájmu překontrolovat správnost dodaného zboží a v případě nesrovnalostí ihned informovat prodávajícího.

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Spotřebitel, který uzavřel kupní smlouvu na dálku a zakoupil zboží v e-shopu www.dekorace-lucie.mimishop.cz má právo do 14 dnů od doručení zboží na jeho vrácení bez udání důvodu (v souladu s novým občanským zákonem § 1829 odst.1)

Zboží bude prodávajícím po předchozí dohodě s kupujícím a po doručení takového zboží (na adresu provozovatele) přijato.

Ve lhůtě 14 dnů je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží.

Ustanovení § 1832 odst. 4 nového občanského zákoníku uvádí, že odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu - spotřebiteli dříve, než mu kupující - spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodejci odeslal.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, prodávající je povinen vrátit finanční prostředky do 14 dnů dle § 1832 odst. 1 nového občanského zákoníku.

V případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží (tj. náklady na dopravu zboží).

Vrácené zboží nezasílejte dobírkou! Nebude převzato!

Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu kompletní, nejlépe v původním obalu. Nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady na vrácení zboží nese kupující. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží.

Formulář, který můžete použít pro odstoupení od smlouvy, naleznete zde:

http://dekorace-lucie.mimishop.cz/files/odstoupeni spotrebitele.doc

 

 

REKLAMACE ZBOŽÍ

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou minimálně 24 měsíců. Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 30 dnů ode dne jejího obdržení. Zboží k reklamaci zasílejte na adresu uvedenou na faktuře. Zákazník je povinen spolu s vadným výrobkem předložit doklad o zaplacení (fakturu, prodejku), event. záruční list. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a skladováním. V případě zjištění neopravitelné výrobní vady bude zboží vyměněno kus za kus, či vrácena peněžní částka.
V případě neoprávněné reklamace bude zboží zasláno zpět.

 

Formulář, který můžete použít pro reklamaci, naleznete zde:

http://dekorace-lucie.mimishop.cz/files/Reklamace.doc

 

Jakost při převzetí

   § 2161 - Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb.

(1) Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

(2) Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

 

OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Provozovatel internetového obchodu www.dekorace-lucie.mimishop.cz se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Vaše osobní údaje budou dle zákona přísně zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a Vámi. Zpracování a nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem 101/2000 Sb. na ochranu osobních dat.

Informace o kupujících jsou prodávajícím uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

 

NEVYZVEDNUTÁ DOBÍRKA

 Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Pokud objednávka zaslaná na dobírku nebude zákazníkem převzata, bude požadováno uhrazení prokazatelných nákladů na odeslání zboží.

Odesláním objednávky SOUHLASÍTE  s našimi obchodními podmínkami.


Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
Kupující se může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.
Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Dle § 14 odst. (1) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „ZOS“), „prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvede tyto informace i na těchto internetových stránkách. Pokud smlouva uzavřená mezi prodávajícím a spotřebitelem odkazuje na obchodní podmínky, uvede informace podle věty první a druhé rovněž v těchto obchodních podmínkách“

 

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí platným občanským zákoníkem, zákonem o ochraně spotřebitele a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem. Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

 

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2014.

ZPŮSOB DORUČENÍ POŠTOVNÉ BALNÉ
Česká pošta
Zboží je dodáváno prostřednictvím České pošty jako Balík do ruky a to do místa, které kupující uvede ve své objednávce (platí pro celou ČR).
120,00 Kč ZDARMA
ZPŮSOB ÚHRADY POPLATEK
Bezhot.převod-balík do ruky
Platba předem na účet 182283696/0600 - cena zboží + poštovné. Zásilka je odeslána po připsání částky na účet jako balík do ruky - doručení přímo do rukou adresáta již následující pracovní den od podání zásilky na poště. V případě, že nebudete k zastižení, balík bude uložen na Vaší poště 7 kalendářních dnů. Možnost sledovaní cesty balíku na internetu.
BEZ POPLATKU
Dobírka - Balík Do ruky
Zboží obdržíte na dobírku, platba při převzetí zásilky. Doručení přímo do rukou adresáta již následující pracovní den od expedice. V případě, že nebudete k zastižení, balík bude uložen na Vaší poště 7 kalendářních (5 pracovních) dnů. Možnost sledovaní cesty balíku na internetu.
65,00 Kč

OBCHODNÍ PODMÍNKY ke stažení ve formátu PDF